Site Menu

Community Outreach

Saturday, July 9, 2022, 4:00 p.m.

Be sure to attend our FREE upcoming HOPE, LOVE & HEALING community event on July 9th @ 4PM. More details below ÃƒÆ'Æ'Æ'ÃÆ''Ã'Ã'°ÃÆ'Æ'ââ'¬Ã'¦ÃÆ''Ã'Ã'¸'ÃÆ'Æ'Ã'Ã'¢ÃÆ'Ã'¢'Ã'Ã'¬ÃÆ''Ã'Ã'¡

ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''Ã'Ã'¢ÃÆ'Æ'Ã'Ã'¢'ÃÆ''Ã'Ã'¬ÃÆ'Æ''ÃÆ''Ã'Ã'¼ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''Ã'Ã'¯ÃÆ'Æ''ÃÆ''Ã'Ã'¸ÃÆ'Æ''ÃÆ''Ã'Ã' LIVE music
ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''Ã'Ã'°ÃÆ'Æ'ââ'¬Ã'¦ÃÆ''Ã'Ã'¸ÃÆ'Æ''ÃÆ''Ã'Ã'ÃÆ'Æ''ÃÆ''Ã'Ã'° Bounce houses
ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''Ã'Ã'°ÃÆ'Æ'ââ'¬Ã'¦ÃÆ''Ã'Ã'¸ÃÆ'Æ'ââ'¬Ã'¦ÃÆ''Ã'Ã'½ÃÆ'Æ''ÃÆ''Ã'Ã' RAFFLES
ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''Ã'Ã'°ÃÆ'Æ'ââ'¬Ã'¦ÃÆ''Ã'Ã'¸ÃÆ'Æ'ââ'¬Ã'¦ÃÆ''Ã'Ã'½' Food
ÃÆ'Æ'Æ'ÃÆ''Ã'Ã'°ÃÆ'Æ'ââ'¬Ã'¦ÃÆ''Ã'Ã'¸ÃÆ'Æ''ÃÆ''Ã'Ã'ÃÆ'Æ''ÃÆ''Ã'Ã'§ Shaved ice cream
and more!

Register here: https://bit.ly/3QcUXdQ

 

 

 

 

CONTACT NUMBER

916.424.1348   

OFFICE HOURS

Tuesday - Thursday
9:00 a.m. – 2:00 p.m.